Pieter Derks WiersumaAuktien UlfertsLuitje FolkertsHilje Rengers

Ulfert Pieters WiersumaFoske Luitjes

Luitje Wiersuma

f a m i l y
Children with:
Martje Tjaards

Children:
Ulfert Luitjes Wiersum
Luitje Wiersuma
 • Born: 1725, Eenrum
 • Married to Martje Tjaards
 • Died: 31 Oct 1787, Eenrum

  Luitjen Ulpherts Wyrsema geboren Eenrum , beroep Landbouwer op Oldenhuis te Eenrum., religie Doopsgezinde vermaner.,
  overleden Eenrum 31 oktober 1787, trouwt(1) Grietje Jans, geboren Kloosterburen , overleden Eenrum 6 mei 1752, begraven Eenrum 16 mei 1752

  Grafschrift: "1752, den 6 maius, is de eerbare Gilie Jans, de huisvrouw van Luitien Ulferts Wyrsema van Oldenhuis, overleden en is op den 16 dito alhyr begraven en is geweest int 22 jaar hares ouderdoms, verwagtende een salyge opstandinge door Jesum Christum."
  Medaillon: drie rozen, 2 en 1, om en om geplaatst met drie klaverbladen, 1 en 2. (Bron: Henk Nieborg)

  Ondertrouwt(2) Uithuizen 24 maart 1754 , trouwt Eenrum 21 april 1754 Martjen Tjaarts, geboren Uithuizen , religie Doopsgezind, overleden Baflo
  11 oktober 1821

  7 April 1813. Voor Mr. H. van Bolhuis, notaris te Winsum. Martje Tjaarts, weduwe van Luitjen Ulferts Wiersum verkoopt aan Egge Luitjens
  Wiersum en Anje Sygers van Slooten de boerenplaats Oldenhuis genaamd, met de beklemming van Ī 80 jukken Land. Hiervan 60 jukken, eigen aan
  de stad Groningen, huur 300 franken en 20 jukken, huur aan de verkoopster 126 frs. koopsom 14700 franken. Martjen woonde hoek Heerestraat-Agricolastraat, waar in 1881 een nieuw huis werd gebouwd.
  (Bron: OG)

  Ook bekend als Wiersum
  R.A. XLVU**. 9 Aug. 1760. Luitjen Ulferts Wyrsum als voormond, Peter Sijgers als sibbevoogt en Tomas Jacobs als vreemde voogt over de minderjarige pupil van wijlen Luirt Jans en Trijnje Berents, Onne Jans als voormond, Peter Sygers als sibbevoogt en Comelis Tomes als vreemde
  voogt over de minderjarige pupil van wijlen Bronger Gerrijts bij Trijnje Berents, verkoopen aan Freerk Alberts en Nantje Onnes de pupillen plaatse tot Eenrum op de Oldijk, met de beklemminge van 35 Jucken Land, huur 105 gl. aan de heer van Wee, met een braaf appelhof en keukentuin, enz. enz. en de overdtagt van 6 1/2 juk vrij land, huur 30 gl. Koopsom 1500 gl. (Bron: OG)

  R.A. XLVI.c. 16 April 1763. Freerk Alberts en Nantje Onnes koopen de ouderlijke, groot 73 1/2 jukken Land, waaronder 48 1/2 jukken
  Provincieland, samen aan huur doende 190 car. gulden, voor 4200 car. gulden van Ebel Hindriks en Trijnje Onnes, Jan Pieters Hasekamp en
  Anje Onnes, beneffens Jacob Jans als voormond, Albert Jacobs sibbe en Luitjen Olfert Wyrsum als vreemde voogd over de onmondige kinderen van
  wijlen Onne Jans en Cornelske Hendriks, in leven woonagtig onder Eenrum alsmede Cornellis Thomas, hunnen stiefvader. (Bron: OG)

  Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 3 Junij 1766 Aangesien Jacob Jans van Wijben als voormond Albert Jacobs sibbe en Luitjen
  Ulphers Wiersema als vreemde voogden over Hindriktjen Onnes en Hindrik Onnes pupillen van wijlen Onne Jans en wijlen Cornelske Hindrix op heden sich in Judicio hebben gesisteert om van hunne administratie soo wegens pupillen ouderlijke als verdere Erfgoederen rekeninge en
  oplossinge te doen, edog het EE Gerigte daar bij sijnde gebleken dat ij hunne rekeninge en oplossinge met geene genoegsaeme documenten
  hadden gemuniŽert. Heeft het EE Gerigte over sulks dese rekeninge en oplossinge op naasten gediffereert. (Bron Fred Reenders)

  Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 31 Maij 1768. Alsoo ten versoeke van Luitjen Ulphers Wijrsum als voormond over de pupille van
  wijlen Luirt Jans en wijlen Trijnje Berents, en ten versoeke van Onne Jans als voormond over de pupille van wijlen Bronger Gerrits en
  gemelte Trijnje Berents, in plaatse van Pieter Sijgers welke overleden is, over beijde pupillen tot sibbe voogt heeft aangesworen Claas
  Luitjens woonagtig op schouwerzijl, welke ten desen opsigte de behuisinge van Onne Jans opgemelt tot domicilium citandi heeft gestelt.
  Is sulks in actis getekent.

  Voogdijzaken Eenrum
  1750-1803
  Alsoo Jacob Jans als voormond en Luitjen Ulphers Wiersum als vreemde voogt over Hindrik Onnes sijnde pupille van wijlen Onne Jans en
  Cornelske Hindrix op heden ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan soo is der voorstanderen ontfang groot bevonden als
  volgt. Bij de laaste reken in dato den 10 Julii 1766 had de voormond in cassa 89=17=4 waar van dese pupille de helft competeert -f- 44=18=6 t Welk
  van sijn capitaal toen bevonden 1095=14=1 soo resteerde het uitstaande capitaal 1050=15=3 doende jaarlijks rente 42 Car Gulden bedragende van
  Maij 1765 tot Maij 1771 welke ontfangen sijn dus in ses jaren -f- 252=
  := Dit uitstaande capitaal is vermindert op 1000 Gl op Maij 1771als sijnde toen ingekomen -f- 50=15=3 Alle verdiende loonen van Hindrik
  Onnes tot aan t jaar 1772 toe belopen volgens voorstanders boekingen
  -f- 80=
  := Dus de geheele ontfang -f- 427=14=1. De geheele uitgave daar en tegen -f- 325=18=6 Rest meerder ontfang -f- 101=15=3 soo bestaat de geheele pupillaire boedel thans in Duisent gulden aan uitstaande penningen (waar van agtste half hondert Gulden over Frerik Alberts en derde half hondert over Jan Hasekamp) en een hondert en een Car Gulden 15 Stver 3 duiten cas gelt bij de voormond, en sijn de renten der voornoemde 1000 gulden van Maij 1771 en dit lopende jaar boodeloon voor de pupil te goede. Aldus gesloten en ingenomen bij het EE Gerigte van Eenrum in dato als boven.
  H.Cleveringa
  Rigter
  (Bron Fred Reenders)

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2