Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Micha 5:1
Drie wijzen

Profetie

Op sommige plaatsen in het Oude Testament wordt iets aangekondigd over de geboorte, het leven of het sterven van Jezus Christus. Hier in Micha 5:1 gaat het om de plaats waar Hij zal worden geboren: Bethlehem. En verder vertelt de profetie over Zijn goddelijke afkomst.

De Messias zou in Bethlehem geboren worden, de stad van Koning David. Hoewel de profetie ons misschien wat geheimzinnig over komt was het voor de Joden duidelijk dat het hier ging over Israëls Messias.

Ruim zevenhonderd jaar later gaat de profetie in vervulling. We kunnen dit lezen in het Nieuwe Testament.

“Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.

En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.

Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.

En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

Mattheüs 2 : 1-12

Van Goddelijke afkomst

De profetie uit Micha vertelt ook over de afkomst van deze leider over Israël.

“Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”

Als Zoon des Mensen werd hij geboren rond het jaar 0 van onze jaartelling. Maar als Zoon van God was Hij eeuwig:

De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was.Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren.
Spreuken 8:22-25

Enter your subtitle here

You can use content blocks to arrange your articles, large texts, instructions. Combine these blocks with media blocks to add illustrations and video tutorials. You can use various content blocks to work with your text. Add quotations, lists, buttons. Select your text to change its formatting or add links. Mobirise is a simple website builder that helps you create amazing web pages without knowing any code.

How mobirise works?
Use Mobirise website building software to create multiple sites for commercial and non-profit projects. Themes in the Mobirise website builder offer multiple blocks: intros, sliders, galleries, forms, articles, and so on. Start a project and click on the red plus buttons to see the blocks available for your theme.