Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
Lukas 10:38-42 © Herziene Statenvertaling

Martha en Maria woonden in een klein plaatsje vlakbij Jeruzalem dat Bethanië heette. Het huis was van Martha, ze woonde er samen met haar zus Maria en met haar broer Lazarus. Jezus is vaker bij hen op bezoek geweest, zelfs vlak voordat Hij naar Jeruzalem ging om daar te sterven. In dit gezin vond Hij gastvrijheid en echte vriendschap. Dit moet heel kostbaar voor Hem geweest zijn want in zijn korte leven hier op aarde heeft Hij vooral te maken gehad met onbegrip en vijandschap.

Martha is de oudste en voelt zich heel verantwoordelijk voor de gang van zaken in haar huis. Ze heeft veel gasten want het is niet alleen de Heer die bij haar op bezoek is, Hij heeft ook zijn discipelen meegenomen. Het moet niet eenvoudig geweest zijn al deze mannen van drinken en eten te voorzien. Martha slooft zich erg uit om het een ieder naar de zin te maken.

Intussen zit haar zus Maria tussen de anderen aan de voeten van de Heer om te luisteren wat Hij te zeggen heeft. Maria houdt van het Woord van God, neemt het helemaal in zich op en lijkt geen enkel oog te hebben voor het werk dat gedaan moet worden. Ze heeft een groot verlangen de dingen te horen die haar hart kunnen vervullen en die de geestelijke honger stillen in haar ziel. Iedereen die bij Jezus hoort weet dat zijn woorden niet zomaar interessante wijsheden zijn waar men vrijblijvend wat over kan filosoferen. Wanneer Hij spreekt zijn het levende woorden van God zelf. Hij alleen spreekt woorden die het diepste wezen van de mens kunnen raken want Hij is onze Schepper, die weet wat we nodig hebben.

Maria beseft dat en zit aan Zijn voeten om geen woord te missen. Maar aan Martha gaat dit allemaal voorbij. Ze windt zich er zo over op dat ze, te midden van het gezelschap, Jezus er op aan spreekt dat hij haar zus tot de orde moet roepen. De te verwachten steun blijft uit. Jezus zou er niet over begonnen zijn als ze zichzelf niet bij Hem had beklaagd over haar zus. Maar nu ze dat wel doet wijst Hij haar vriendelijk terecht. Hij spreekt haar twee keer liefdevol aan bij haar naam: “Martha, Martha”. Jezus heeft wel zeker oog voor haar, alleen kan Hij niet meegaan in haar drukte. Hij moet haar vertellen dat het beste deel niet ligt in het harde werken en dienen, maar in het luisteren en horen naar het Woord. Niets ter wereld is daarmee te vergelijken. Het goede deel is Jezus Christus zelf. Hij is het Woord. (Johannes 1) Het woord is eeuwig.

Het goede deel is niet wat wij voor Hem kunnen doen, maar wat Hij voor ons kan doen.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Mattheus 11:28-30

Hoeveel tijd besteed jij per dag aan het lezen van de Bijbel en het spreken met God? Stop eens met rennen en vliegen. Kijk waar je tijd vrij kunt en wilt maken om alleen met Hem te zijn. Maak daar een gewoonte van. Begin maar met tien minuten en wees hierin consequent. Na verloop van tijd zul je merken dat je niet meer buiten deze tijd met Hem kunt en dat je aan tien minuten niet genoeg hebt. Vertel Hem in het gebed waar je zorgen liggen en open de Bijbel om te kijken wat God je die dag te zeggen heeft..