Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.


De Bijbel, Jesaja 46: 9b,10a (HSV

De Bijbel is het Woord van God. God maakt zich in de Bijbel bekend aan de mens. Hij vertelt wie Hij is, wie wij zijn, en hoe Hij over ons denkt. Hij wijst de weg tot de verlossing van onze zonden door het werk van Jezus Christus.

Maar de Heer wil zijn kinderen nog meer bemoedigen en hoop geven door zijn Woord. Hij laat zien dat alles in Zijn hand is. Zelfs wanneer de hele situatie in de wereld onzeker is laten de Bijbelse profetieën zien dat God wist wat komen zou. Dit is een enorme troost voor alle mensen die in Hem geloven.

Redenen waarom het belangrijk is voor een christen om de profetieën te kennen:

Jezus zei zelf dat we hier mee bezig moeten zijn: Jezus antwoordde: “Is de lucht ’s avonds rood, dan zegt u: ‘Het wordt goed weer.’ Is de lucht ’s morgens rood, dan zegt u: ‘Het wordt slecht weer.’ U ziet aan de lucht wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd u leeft, daar hebt u geen inzicht in! (Mattheüs 16: 3) En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, 2 Petrus 1: 19 NBG ’51

De Bijbel staat vol profetieën! Als God het belangrijk vond om dat allemaal op te laten schrijven, dan kunnen wij dat niet naast ons neerleggen.

Het waarschuwt ons voor gevaar, voor de ontwikkelingen in deze wereld die de Bijbel al lang voorzien heeft. Zoals een wereldregering die er komt met de Antichrist als president en een groot mondiaal betaalsysteem waar je alleen aan deel mag nemen als je de Antichrist aanbidt. Openbaring 13:15-18 Wij leven in een tijd dat deze dingen zich volop aan het ontwikkelen zijn! Het is 2000 jaar geleden al aangekondigd door de apostel Johannes. Heel bijzonder.

Vervulde profetieën

In het Oude Testament staan veel profetieën over de komst van de Verlosser, de Messias. Soms duidelijk, maar soms ook verborgen in bijvoorbeeld een Psalm of in een bepaalde geschiedenis. Veel van deze profetieën zijn vervuld toen Jezus op deze wereld geboren werd, toen Hij 33 jaar later stierf aan het kruis en Hij drie dagen daarna opstond uit de dood.

Jesaja 9:1-5, Jesaja 53 en Psalm 22.

Ook staan er veel profetieën in de Bijbel met betrekking tot het volk Israël. Deze profetieën voorspelden de verwoesting van de Tempel. Ook de verstrooiing van het volk Israël over de hele wereld is lang van te voren aangekondigd. Vér voordat ze uiteindelijk plaatsvond. Zelfs de terugkeer van de Joden naar het eigen land Israël, en de manier waaróp, staat op veel plaatsen beschreven.

Jesaja 49 vanaf : 8 en 60:8

Deze profetieën zijn aantoonbaar vervuld: de Tempel is in 70 na Chr. verwoest en het hele volk is verspreid over de wereld. Sinds het einde van de 19e eeuw kwamen er weer Joden naar Palestina en op 14 mei 1948 is het grote wonder gebeurd dat Israël het eigen land terugkreeg en een eigen regering kon vormen. Sinds 1967 is de stad Jeruzalem weer in Joodse handen.

De terugkomst gaat door, nog steeds komen Joden van over de hele wereld thuis in Israël.

Jesaja 2:1-5, Jesaja 11:1-10, Jesaja 65: 17-25. Ezechiël 37, Openbaring 20

Terugkomst Jezus Christus

Er zijn nog onvervulde profetieën over de Wederkomst van Jezus. Zijn komst in de lucht om de gelovigen op te halen staat beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Over Zijn komst naar de aarde om Zijn volk Israël te bevrijden kun je lezen in Mattheüs 24:30, Handelingen 1:11, Zacharia 14:4.

Verschil tussen Israël en de Gemeente

Om de profetieën te kunnen begrijpen moet je zien dat er verschil is tussen Israël, de Gemeente en de volken. Israël is het nageslacht van Abraham, Isaäk, en Jacob. Alle 12 stammen van het volk horen daarbij. Je hoort bij dit volk door natuurlijke geboorte.

De Gemeente wordt gevormd door allen die door het geloof in de Here Jezus gered zijn, Je hoort hierbij door het geloof, door de wedergeboorte. Johannes 3. De Volken zijn alle mensen die niet uit Israël zijn en niet bij de Gemeente horen. Joden die wedergeboren zijn horen bij de Gemeente .

Waarom is het belangrijk dit verschil te kennen?

God heeft een plan met Israël, en een ander plan met de Gemeente. De beloften die God aan Israël deed aan Abraham, Isaäk, Jacob en Mozes zijn aards van karakter. Er wordt hen een bepaald land beloofd Genesis 15:18 maar ook rijkdom en vruchtbaarheid. Zie bijvoorbeeld Deuteronomium 28.

Aan de Gemeente worden geestelijke zegeningen beloofd zoals in Efeze 1:3staat: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. (NBV)

Gelovige christenen uit de Gemeente strekken zich niet uit naar macht op aarde of naar geld en goed, maar zij bouwen hun schatten in de hemel, geestelijke schatten. Mat 6 :19,20

Tijdsbestek in de profetieën, een berglandschap

Berglandschap

Als je een profetie bestudeert is het goed om je te realiseren dat er soms veel tijdsverschil zit tussen de aangekondigde gebeurtenissen. Zo zegt Jezus in Mattheüs 24 dat de Tempel zal worden afgebroken en even later, in vers 21, dat er een tijd zal komen die zo verschrikkelijk is als er nooit eerder geweest is. Tussen de vervulling van vers 2 en vers 21 zit dus al bijna 2000 jaar, want dat laatste moet nog komen.

Men vergelijkt de profetieën daarom wel met een berglandschap, je ziet de toppen, maar de dalen er tussen zie je niet. Als je van de ene top naar de andere wilt lopen, is de kans groot dat je je verkijkt op de afstand tussen de toppen.

Zo is het ook met profetie in de Bijbel, Gods Geest geeft ons de hoogtepunten te zien, maar niet precies de tijd ertussen.

Bovendien zie je in onder andere Mattheüs 24 dit het geen chronologische volgorde is, maar soms gaat het vooruit in de tijd en dan springt het ineens weer terug naar de eerste top. Dit zien we ook in Openbaring en vele andere profetische Bijbelgedeelten.